rusiec big    Bank Spółdzielczy w Ruścu
rok założenia 1962
Dzisiaj jest: 19 lipca 2024
Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław
Specjalne warunki dla przedsiębiorców na produkty i usługi finansowe.
Oferta dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Oferta dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

W dniu 26 czerwca 2024 roku w sali "Biała Róża" w Dębach Wolskich Kolonia 8 odbyło się Zebranie Przedstawicieli.

Zebranie otworzył Pan Euzebiusz Kotyś Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku. Zebraniu Przewodniczył Pan Maciej Pacholak, natomiast Sekretarzem został Pan Andrzej Wiskulski. W Zebraniu uczestniczyli Przedstawiciele Banku, Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Banku. Obrady przebiegały bardzo sprawnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podczas Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Ruścu, w składzie: Barbara Kociuga – Prezes Zarządu, Tomasz Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, Elżbieta Rudzka – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Kamila Bartosik – Członek Zarządu. Wypracowany w roku 2023 zysk netto w kwocie 3.241.219,90 zł oraz niepodzielony zysk netto za 2022 rok w kwocie 1.302.225,70 zł, Uchwałami Zebrania Przedstawicieli przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych. Suma bilansowa zamknęła się kwotą 201,1 mln. zł. Portfel kredytowy osiągnął poziom 56,6 mln zł, a stan depozytów 183,8 mln zł. Współczynnik wypłacalności ukształtował się w wysokości 17,70%. Liczba członków na koniec 2023 roku wyniosła 3993 osób. W trakcie dyskusji jej uczestnicy wypowiadali się bardzo pozytywnie o działalności Banku, jego pozycji na lokalnym rynku finansowym, osiągniętych wynikach oraz wskaźnikach ekonomiczno-finansowych. Zebranie podjęło szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie: 1.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS w Ruścu i informacji dodatkowej za rok 2023. 2.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2023. 3.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. 4.Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej. 5.Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. 6.Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej. 7.Uchwalenia kierunków działalności Banku na 2024r. 8. Uchwalenia zmian do statutu Banku. Zarząd Banku Spółdzielczego w Ruścu wyraża serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w Zebraniu Przedstawicieli.

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy