Dzisiaj jest: 21 września 2023
Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria

Okresowo stała stopa procentowa w kredycie zabezpieczonym hipotecznie (2)

 
Czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu zabezpieczonego hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie jeden stały harmonogram spłaty.

Skutki zmiany stopy procentowej

 • stałe oprocentowanie przez 5 lat ? niezmienne raty kredytu,
 • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.
Możesz skorzystać z oferty, jeśli:
 • posiadasz zdolność kredytową,
 • masz u nas kredyt zabezpieczony hipotecznie w PLN, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
 • nie masz zaległości w ich spłacie,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy.
Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko
Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt zabezpieczony hipotecznie będzie oprocentowany według okresowo stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się w "Tabeli oprocentowania kredytów"
 
Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty
 
Na wysokość raty kredytu zabezpieczonego hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu. Może okazać się, że rata kredytu przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu.
Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu zabezpieczonyego hipotecznie oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).
 
Na podstawie wskaźników referencyjnych:
 • banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat
 • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.
Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:
 • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
 • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
 • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).
Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

 • pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,
 • dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.

Powrót do stopy zmiennej

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu, powiększony o marżę banku określoną w umowie kredytu. Przez okres trwania umowy kredytu lub tylko raz możesz zawnioskować o okresowo stałą stopę procentową.

Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy

Z kredytem zabezpieczonym hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu hipotecznego. 

Okresowo stałą stopę procentową możesz wybrać również w przypadku, gdy dopiero ubiegasz się o kredyt hipoteczny.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o zmianę warunków

Formularz danych klienta

Kredyt Czyste Powietrze

indeksWFOSiGW d
W Banku Spółdzielczym w Ruścu można ubiegać się o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu ?Czyste Powietrze?. Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do 37 tys. zł.
Jak to działa? Wniosek o kredyt z dotacją i gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego można złożyć u doradcy klienta. Prześle on dokumenty do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przystąpienie do programu ?Czyste Powietrze? wpisuje się w proekologiczne działania naszej Grupy SGB, która uruchomiła platformę komunikacji ?Zielone sąsiedztwo?, nawiązującą do idei lokalności i dbałości o środowisko naturalne.

Z kredytu ?Czyste Powietrze? można sfinansować m.in.:

? wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,

? zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompa ciepła do samej cwu),

? ocieplenie przegród budowlanych,

? zakup i montaż okien i drzwi zewnętrznych/bram garażowych,  

? wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

? mikroinstalację fotowoltaiczną.

czyste powietrze logo 300x201

Kredyt dostępny jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na realizację przedsięwzięcia klienci mają 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Środki dotacji zostaną wypłacone przez WFOŚiGW po zakończeniu prac i złożeniu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność na rachunek kredytowy klienta z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski o dofinansowanie są oceniane na bieżąco, a podpisywanie umów potrwa do 31 grudnia 2027 r.

Ścieżka bankowa w CZYSTYM POWIETRZU przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu i brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

OKRES KREDYTOWANIA do 120 miesięcy
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KWOTY KREDYTU 100 000 zł
OPROCENTOWANIE ZMIENNE WIBOR 12M + 4,70%*

*W przypadku, gdy Kredytobiorca nie wywiąże się z Umowy dotacji, co spowoduje brak możliwości wypłaty dotacji przez WFOŚiGW, Bank dokona zmiany oprocentowania kredytu gotówkowego Kredyt Czyste Powietrze poprzez podwyższenie marży kredytu o 2,50 pp.

FORMY ZABEZPIECZENIA
 • gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej EFPiG
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy
 • ubezpieczenie kredytobiorcy
PROWIZJE I OPŁATY 0,9 %


Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Kredytu Gotówkowego ?Czyste powietrze?  w BS Rusiec:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,79 % i została wyliczona przy założeniu, że całkowita kwota kredytu 53.333,33zł, okres kredytowania 84 miesiące, miesięczna rata kredytu 935,78 zł, roczne oprocentowanie zmienne 11,80% w stosunku rocznym, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 12M (wynosi 7,10%) powiększonej o stałą marże Banku w wysokości 4,70%, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynosi 25 737,19 zł, w tym: odsetki ? 25 257,19 zł, prowizja ? 480,00 zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 79 070,52 zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 01.02.2023r.

Więcej o programie ?Czyste powietrze?:
Kalkulator dofinansowania

zielonesasiedztwo

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości.

Otrzymanie wsparcia:
Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy w wysokości nie wyższej niż 2000,00 zł miesięcznie.

Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znajdzie zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia). Kredytobiorca jest zobowiązany do poinformowania Banku o takich przesłankach w przypadku ich wystąpienia.

Zwrot wsparcia:
Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest 144 równych i nieoprocentowanych ratachW przypadku spłaty stu rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.

Warunki przyznania wsparcia:
Wsparcie może zostać przyznane w przypadku spełnienia przez Kredytobiorcę co najmniej jednego z warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego ? dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1552,00 zł),
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego ? iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1200,00 zł na osobę).

Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia:
Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 • Jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika.
 • Jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*.
 • Jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia.
 • Za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.
 • Jeżeli w dniu złożenia wniosku:
  • Jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • Posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • Masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
*Chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Dokumenty do pobrania:

Kredyt inwestycyjny

Klient: Podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą, działalność rolniczą lub zmierzające do podjęcia nowej działalności lub rozwoju już istniejącej:
1)osoby fizyczne;
2)spółki prawa handlowego;
3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.
 

Przeznaczenie: Finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach. W szczególnych przypadkach bank dopuszcza możliwość refinansowania 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku, udokumentowanych: fakturami, wzrostem majątku trwałego w bilansie firmy, wyceną rzeczoznawcy.

Warunki udzielenia:
1)złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli  rachunek prowadzony jest w innym banku);
2)posiadanie zdolności kredytowej;
3)zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny;
4)ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.
Kwota maksymalna: wyznaczana w oparciu o:
1)aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy;
2)ocenę zdolności kredytowej;
3)proponowane zabezpieczenie;
4)celowość/efektywność przedsięwzięcia;
5)poziom ryzyka kredytowego.
Maksymalny okres kredytowania: Udzielany jako krótko- średnio- i długoterminowy dla PLN - 15 lat.
Udział własny kredytobiorcy: minimum 20% nakładów inwestycyjnych ? w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami Rekomendacji S.
Forma i sposób wypłaty: wykorzystanie może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przez przelanie środków na wskazany rachunek, jako zapłata za faktury, rachunki wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt, przez wypłatę gotówki, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej; w przypadku inwestycji budowlanych wypłata realizowana jest wyłącznie w transzach uruchamianych w miarę postępu robót.
Karencja w spłacie kapitału: możliwa na wniosek klienta na okres do 12 miesięcy.

Kredyt w rachunku bieżącym "AGROKREDYT"

Klient: Podmioty prowadzące działalność rolniczą:
1)osoby fizyczne;
2)spółki prawa handlowego;
3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.
Przeznaczenie: Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
1)zapasy o charakterze stałym, przejściowym, związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności;
2)należności;
3)inne bieżące potrzeby.
Warunki udzielenia:
1)posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy ? Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku);
2)wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha;
3)złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją;
4)posiadanie zdolności kredytowej;
5)zawarcie umowy o kredyt;
6)ustanowienie zabezpieczeń;
7)złożenie oświadczenia o utrzymywaniu przez cały okres kredytowania, rachunku w Banku, na który będą wpływały wpłaty z tytułu dopłat obszarowych.
Kwota maksymalna kredytu: Wyznaczana z uwzględnieniem:
1)wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku;
2)poziomu zdolności kredytowej;
3)rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych;
4)rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń.
wartość kredytu nie powinna przekraczać:
1)50% wartości nieruchomości rolnych ustalonych na podstawie średnich cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych
lub
2)dwukrotności średniomiesięcznych obrotów wynikających z prowadzonej działalności rolniczej, z 12 ostatnich miesięcy na rachunku prowadzonym w banku BS Rusiec, jednak nie więcej niż 200 000zł.
Maksymalny okres kredytowania: Udzielany jako krótko, średnioterminowy lub długoterminowy do 60 miesięcy.
Forma i sposób wypłaty: Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej - wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku.
Forma i sposób spłaty kredytu: Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie.
 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom