Dzisiaj jest: 18 czerwca 2021
Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

Kredyt inwestycyjny

Klient: Podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą, działalność rolniczą lub zmierzające do podjęcia nowej działalności lub rozwoju już istniejącej:
1)osoby fizyczne;
2)spółki prawa handlowego;
3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.
 

Przeznaczenie: Finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach. W szczególnych przypadkach bank dopuszcza możliwość refinansowania 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku, udokumentowanych: fakturami, wzrostem majątku trwałego w bilansie firmy, wyceną rzeczoznawcy.

Warunki udzielenia:
1)złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli  rachunek prowadzony jest w innym banku);
2)posiadanie zdolności kredytowej;
3)zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny;
4)ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.
Kwota maksymalna: wyznaczana w oparciu o:
1)aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy;
2)ocenę zdolności kredytowej;
3)proponowane zabezpieczenie;
4)celowość/efektywność przedsięwzięcia;
5)poziom ryzyka kredytowego.
Maksymalny okres kredytowania: Udzielany jako krótko- średnio- i długoterminowy dla PLN - 15 lat.
Udział własny kredytobiorcy: minimum 20% nakładów inwestycyjnych – w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami Rekomendacji S.
Forma i sposób wypłaty: wykorzystanie może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przez przelanie środków na wskazany rachunek, jako zapłata za faktury, rachunki wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt, przez wypłatę gotówki, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej; w przypadku inwestycji budowlanych wypłata realizowana jest wyłącznie w transzach uruchamianych w miarę postępu robót.
Karencja w spłacie kapitału: możliwa na wniosek klienta na okres do 12 miesięcy.

Kredyt w rachunku bieżącym "AGROKREDYT"

Klient: Podmioty prowadzące działalność rolniczą:
1)osoby fizyczne;
2)spółki prawa handlowego;
3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.
Przeznaczenie: Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
1)zapasy o charakterze stałym, przejściowym, związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności;
2)należności;
3)inne bieżące potrzeby.
Warunki udzielenia:
1)posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku);
2)wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha;
3)złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją;
4)posiadanie zdolności kredytowej;
5)zawarcie umowy o kredyt;
6)ustanowienie zabezpieczeń;
7)złożenie oświadczenia o utrzymywaniu przez cały okres kredytowania, rachunku w Banku, na który będą wpływały wpłaty z tytułu dopłat obszarowych.
Kwota maksymalna kredytu: Wyznaczana z uwzględnieniem:
1)wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku;
2)poziomu zdolności kredytowej;
3)rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych;
4)rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń.
wartość kredytu nie powinna przekraczać:
1)50% wartości nieruchomości rolnych ustalonych na podstawie średnich cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych
lub
2)dwukrotności średniomiesięcznych obrotów wynikających z prowadzonej działalności rolniczej, z 12 ostatnich miesięcy na rachunku prowadzonym w banku BS Rusiec, jednak nie więcej niż 200 000zł.
Maksymalny okres kredytowania: Udzielany jako krótko, średnioterminowy lub długoterminowy do 60 miesięcy.
Forma i sposób wypłaty: Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej - wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku.
Forma i sposób spłaty kredytu: Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Klient: Podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą - w tym rolniczą:
1) osoby fizyczne;
2) spółki prawa handlowego;
3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.
Przeznaczenie: Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.
Warunki udzielenia:
1)posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku);
2)złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją  ;
3)posiadanie zdolności kredytowej;
4)zawarcie umowy o kredyt;
5)ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.
Kwota maksymalna: Zgodna z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od:
1)            celowości gospodarczej działalności;
2)            wysokości i częstotliwości obrotów;
3)            poziomu zdolności kredytowej;
4)            rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych;
5)            rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu. 
Kwota przyznanego/udzielonego limitu nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy lub średniomiesięcznych wpływów przewidywanych w okresie kredytowania - gdy będą one niższe niż kwota ustalona na podstawie wpływów faktycznych. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność sezonową przy ustalaniu średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podwyższenia poziomu limitu kredytu, na wniosek kredytobiorcy, maksymalnie do kwoty odpowiadającej 3 miesięcznym wpływom, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą - do kwoty odpowiadającej 6 miesięcznym wpływom, nie więcej niż 15% przychodów rocznych ze sprzedaży netto. 
Maksymalny okres kredytowania: Zalecany okres kredytowania to 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejne 12 miesięcy, maksymalny okres do 60 miesięcy.
Forma i sposób wypłaty: Wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku.
Forma i sposób spłaty kredytu: Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie.

Kredyt hipoteczny

klient instytucjonalny (podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą, działalność rolniczą).

Przeznaczenie: Dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia:

1) prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy;

2) posiadanie zdolności kredytowej;

3) posiadanie aktywnego rachunku bieżącego w banku od co najmniej 6 miesięcy, cechującego się przeprowadzeniem przez niego systematycznych rozliczeń;

4) wskaźnik LtV na poziomie nie przekraczającym 50%;

5) wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę, współpracującego z bankiem lub co najmniej zaakceptowanego przez bank.

Kwota minimalna: 50 000 zł

Kwota maksymalna: 800 000 zł

Maksymalny okres kredytowania: 15 lat

Udział własny kredytobiorcy: Nie jest wymagany.

Karencja w spłacie kapitału: Do 2 miesięcy.

Kredyt obrotowy "Dobry Plon"

Klient: Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:
1)osoby fizyczne;
2)spółki prawa handlowego;
3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.
Przeznaczenie:
1)zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz;
2)zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych, pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień;
3)zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów z wyłączeniem zakupu na eksport;
4)zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych;
5)zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji;
6)zakup paliwa na cele rolnicze.
Warunki udzielenia:
1)posiadanie rachunku bieżącego, na który wpływają dopłaty bezpośrednie lub zadeklarowanie przeniesienia dopłat na rachunek w naszym Banku;
2)złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją;
3)posiadanie zdolności kredytowej;
4)zawarcie umowy o kredyt.
Maksymalna kwota kredytu: Nie może przekraczać równowartości 2 000zł/1 ha użytków rolnych, (ograniczenie dotyczy wszystkich kredytów udzielonych klientowi w ramach produktu) wyznaczana w oparciu o:
 • efektywność działalności gospodarczej;
 • wysokość i częstotliwość obrotów;
 • poziom zdolności kredytowej;
 • rodzaj bieżących potrzeb kredytowych;
 • rodzaj i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.
Okres kredytowania: Udzielany, jako krótko i średnioterminowy, maksymalny okres to 24 m-ce.
Karencja w spłacie kapitału: Możliwa na wniosek kredytobiorcy.
 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom