Dzisiaj jest: 22 września 2023
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Obradowało Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ruścu

 W dniu 29 czerwca 2022 roku w sali "Biała Róża" w Dębach Wolskich Kolonia 8 odbyło się Zebranie Przedstawicieli.

Zebranie otworzył Pan Euzebiusz Kotyś Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku. Zebraniu Przewodniczył Pan Maciej Pacholak, natomiast Sekretarzem został Pan Andrzej Wiskulski. W Zebraniu uczestniczyli Przedstawiciele Banku, Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Banku. Obrady przebiegały bardzo sprawnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podczas Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Ruścu, w składzie: Barbara Kociuga ? Prezes Zarządu, Tomasz Kaczmarek Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, Elżbieta Rudzka ? Wiceprezes Zarządu ds. finansowych. Wypracowany w roku 2021 zysk netto, Uchwałą Zebrania Przedstawicieli przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych. Suma bilansowa zamknęła się kwotą 160,2 mln. zł. Portfel kredytowy osiągnął poziom 71,7 mln zł, a stan depozytów 148,1 mln zł. Współczynnik wypłacalności ukształtował się w wysokości 15,83%. Liczba członków na koniec 2021 roku wyniosła 4026 osób. W trakcie dyskusji jej uczestnicy wypowiadali się bardzo pozytywnie o działalności Banku, jego pozycji na lokalnym rynku finansowym, osiągniętych wynikach oraz wskaźnikach ekonomiczno-finansowych. Zebranie podjęło szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie: 1.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS w Ruścu i informacji dodatkowej za rok 2021. 2.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2021. 3.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.  4.Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. 5.Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021. 6.Uchwalenia kierunków działalności Banku na 2022r. 7. Przyjęcia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej w 2021r. 8. Uchwalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. 9. Oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w BS w Ruścu. 10. Oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w BS w Ruścu. 11. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2022r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Ruścu wyraża serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w Zebraniu Przedstawicieli.

 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom