Dzisiaj jest: 27 czerwca 2022
Imieniny obchodzą: Cyryl, Maryla, Władysław

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BS W RUŚCU

ZGODNIE Z §15 ust.1 i ust. 6 STATUTU BANKU

 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUŚCU ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU O GODZ. 10.00 w SALI "BIAŁA RÓŻA" W DĘBACH WOLSKICH KOLONIA 8, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RUŚCU.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ruścu w dniu 29 czerwca 2022 roku:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybory Prezydium ZP: Przewodniczącego i Sekretarza ZP.

3. Wybór Komisji:

             1) Mandatowo-Skrutacyjnej.

             2) Uchwał i wniosków.

4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Ruścu za 2021r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ruścu za 2021r. z uwzględnieniem sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz polityki wynagradzania.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.

10. Kierunki działania Banku Spółdzielczego w Ruścu na 2022r.

11. Przedstawienie informacji z lustracji pełnej przeprowadzonej w kwietniu 2021r. przez ZRBS w Poznaniu.

12. Ustalenie wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej.

13. Ustalenie wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i członków KA.

14. Dyskusja nad sprawozdaniami.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS w Ruścu i informacji dodatkowej za rok 2021,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2021,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2021,
e) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w BS w Ruścu,
f) oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w BS w Ruścu,
g) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021,
h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2022r.,
i) uchwalenia kierunków działania Banku na 2022r.,
j) przyjęcia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej w 2021r.,
k) wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
l) wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komitetu Audytu.
16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Z protokołem z Zebrania Przedstawicieli z dnia 29 czerwca 2021r., rocznym sprawozdaniem z działalności Banku i projektami Uchwał, można zapoznać się w Sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Ruścu mieszczącym się przy ul. Wieluńskiej 42.
Zarząd Banku Spółdzielczego
                                                                                                          w Ruścu
 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom