Dzisiaj jest: 22 września 2023
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Ruścu informuje, że w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, który nie jest rachunkiem wspólnym i nie jest prowadzony na rzecz SKO lub PKZP istnieje możliwość zadysponowania zgromadzonymi na ww. rachunku środkami na wypadek śmierci. W przypadku śmierci, zgromadzone środki zostaną wypłacone wskazanym bliskim osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w placówce Banku prowadzącej rachunek.


Aby złożyć dyspozycję niezbędne jest określenie jej kwoty, a także podanie danych osoby,  której środki mają być wypłacone (imiona, nazwisko, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości, adres oraz stopień pokrewieństwa). Zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Bankowe w dyspozycji mogą zostać wskazani:

 • małżonek,
 • wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki),
 • rodzeństwo.


Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci uregulowane są w treści art. 56 ustawy ?Prawo bankowe w sposób następujący:


1)     kwota dyspozycji w chwili wypłaty nie może przekraczać ogółem kwoty dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku,

2)     jeżeli w momencie realizacji niniejszej dyspozycji wkład wraz z odsetkami na objętym dyspozycją rachunku będzie niższy od kwoty dyspozycji, wówczas poszczególne dyspozycje na rzecz poszczególnych osób zostaną zmniejszone proporcjonalnie,

3)     jeżeli posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w pkt 1, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej,

4)     dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie,

5)     kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.


Zachęcamy do składania dyspozycji na wypadek śmierci zarówno do rachunków już prowadzonych przez Bank, jak też nowo otwieranych.

 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom