Dzisiaj jest: 6 lutego 2023
Imieniny obchodzą: Dorota, Bohdan, Ksenia

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ruścu

ZGODNIE Z §15 ust.1 i ust. 6 STATUTU BANKU ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUŚCU ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 3 CZERWCA 2016 ROKU O GODZ. 10.00 w SALI "BIAŁA RÓŻA" W DĘBACH WOLSKICH KOLONIA 8, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RUŚCU

Zarząd BS w Ruścu

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ruścu w dniu 3 czerwca 2016 roku:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybory Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza oraz przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Wnioskowej.
5. Stwierdzenie ważności obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Ruścu za 2015r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ruścu za 2015 r. wraz z oceną Polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w BS w Ruścu i stosowania zasad Polityki Ładu Korporacyjnego w BS w Ruścu.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
10. Kierunki działania Banku Spółdzielczego w Ruścu na 2016r.
11. Przedstawienie zmian do „Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Ruścu”.
12. Przedstawienie informacji z lustracji pełnej, która była w miesiącu X i XI 2013r. przeprowadzona przez Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości w Częstochowie.
13. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS w Ruścu i informacji dodatkowej za rok 2015,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2015,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 wraz z oceną stosowania zasad Polityki zmiennych składników wynagradzania oraz oceną stosowania zasad Polityki Ładu Korporacyjnego,
d) oceny kolegialnej Rady Nadzorczej,
e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, g) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015,
h) uchwalenia kierunków działalności Banku na 2016r,
i) przyjęcia procedury bankowej: - „Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Ruścu”
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamkniecie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom