Dzisiaj jest: 5 czerwca 2023
Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria

Kredyt Eko

Nie bądź obojętny, zainwestuj w ekologię. EKO dom to nie tylko oszczędności dla naszego środowiska, ale i Twojego portfela. Budujmy wspólnie lepszą przyszłość dla naszych rodzin, dla przyszłych pokoleń. To się nam wszystkim opłaci!

Dla kogo: osoby fizyczne - konsumenci

Maksymalny okres kredytowania do:  84 miesięcy

Przeznaczenie:

 •  instalacje fotowoltaiczne,
 •  kolektory słoneczne,
 •  pompy ciepła,
 •  przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 •  systemy dociepleniowe; ciepła i/lub rekuperatory,
 •  okna, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne, bramy garażowe,
 •  elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach,
 •  domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
 •  systemy odzysku wody deszczowej,
 •  kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą) i c.w.u. ,
 •  przyłącze do sieci cieplnej lub gazowej,
 •  cele objęte programem priorytetowym ?Czyste Powietrze?.

Warunki udzielenia: posiadanie zdolności kredytowej

Warunki rozliczenia kredytu: Kredytobiorca zobowiązany do udokumentowania wykorzystania kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem w wysokości co najmniej 60% kwoty udzielonego kredytu w terminie 6 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. W przypadku braku rozliczenia Bank zwiększy oprocentowanie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym Bank stwierdził niewywiązywanie się przez Kredytobiorcę ze zobowiązania poprzez podniesienie marży o 2,0 p.p.

Maksymalna kwota kredytu : 100 000 PLN

Forma spłaty kredytu: raty według formuły annuitetowej lub malejącej

Kredyt oprocentowany jest według:  zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 12M obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek plus stałej marża banku wynosząca 3,70 p.p. 

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 40.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 40.000,00 zł, okres kredytowania 84 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 10,80%, całkowity koszt kredytu wynosi 17.968,96 zł , w którego skład wchodzą : odsetki od kredytu 17.168,93 zł, prowizja za udzielenie kredytu 800,00 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 12,08%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 57.968,93 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2023 r.

 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom